ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

มีธรรมเป็น “เครื่องรักษาตน”

มีธรรมเป็น “เครื่องรักษาตน”

“ความดี” ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้อื่นมาคอยช่วยยืนยันรักษาว่าเรามีดี เพราะความดีที่มีอยู่ ย่อมเป็
"ผาสุก" จากอนาคตภัย

"ผาสุก" จากอนาคตภัย

“ภัยจากในอนาคต” ทั้งที่ไกลและใกล้มีมาก “รีบทำความเพียร ในการทำให้แจ้งซึ่งธรรม” ไม่ประมาทในวันและเวลา จะเป็นผู้ที่อยู่อย่างผาสุกได้ แม้
พ้นแล้วด้วยจิตและปัญญา

พ้นแล้วด้วยจิตและปัญญา

“ธรรมะ” ที่จะทำให้มีการบรรลุธรรมขั้นสูงคือ เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เมื่อเจริญให้มากซึ่งสมถะและวิปัสสนา จนเป็นผลให้