คลังพระสูตร

คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะตระกูล-เอสุการีสูตร และมธุรสูตร

คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะตระกูล-เอสุการีสูตร และมธุรสูตร

สุตร#1 เอสุการีสูตร ทรงแสดงแก่เอสุการีพราหมณ์ ณ เชตวัน เอสุการีทูลถามข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบำเรอ 4
ความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์-สังคารวสูตร

ความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์-สังคารวสูตร

สังคารวสูตร ทรงแสดงแก่สังคารวมาณพ ขณะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตเทยยะ ปรารภนางพราหมณีชื่อธนัญชานีเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย หากนางทำอะไรพลาดพลั
การตามรู้ซึ่งความจริง - จังกีสูตร

การตามรู้ซึ่งความจริง - จังกีสูตร

❝จังกีสูตร❞  เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับกาปทิกมานพ มาพร้อมกับจังกีพราหมณ์พร้อมด้วยคณะ ณ ป่าไม้สาละชื่อเทววัน
ธรรมของสัตบุรุษ (คนดี)- จูฬปุณณมสูตร สัปปุริสสูตร และ ธัมมัญญสูตร

ธรรมของสัตบุรุษ (คนดี)- จูฬปุณณมสูตร สัปปุริสสูตร และ ธัมมัญญสูตร

สูตร#1  จูฬปุณณมสูตร ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ บุพพารา ขณะประทับนั่งกลางแจ้งในวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ำ