ใต้ร่มโพธิบท

อริยบุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาท

อริยบุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาท

ในธรรมวินัยนี้ อริยบุคคล แปลว่า คนประเสริฐ หมายถึง ผู้ที่ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ 4  ดำเนินไปตามมรรค 8 อย่างไรก็