ใต้ร่มโพธิบท

อริยบุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาท

อริยบุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาท

ในธรรมวินัยนี้ อริยบุคคล แปลว่า คนประเสริฐ หมายถึง ผู้ที่ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ 4  ดำเนินไปตามมรรค 8 อย่างไรก็
สิ่งต้องมี ที่ตั้งอาศัย

สิ่งต้องมี ที่ตั้งอาศัย

ท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอกาส หรือแนวทางไว้ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาธรรมในจิตใจของเราให้เกิดปัญญาสูงสุดได้  ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจในหลักการ 3 ข้