ใต้ร่มโพธิบท

มงคลชีวิต 38 ประการ ep.1

มงคลชีวิต 38 ประการ ep.1

‘มงคล’ หมายถึง ธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญในชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศไว้ 38 ประการ เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำเอง ทั้งกาย วาจา
ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า

ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า

‘สวากขาตธรรม’ เป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มีลักษณะ 3 ประการคือ 1. เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 2. ประกอบด้วยเหตุผลพร้อม และ 3.