จิตตวิเวก

ชัยชนะอันไม่กลับแพ้

ชัยชนะอันไม่กลับแพ้

ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ เริ่มจากการตั้งสติ เพื่อให้เราฝึกทักษะการสังเกตอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ลมหายใจ สังเกตุทั้งกายและจิ
เมื่อจะเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิด เมื่อจะดับ ทุกข์เท่านั้นย่อมดับ

เมื่อจะเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิด เมื่อจะดับ ทุกข์เท่านั้นย่อมดับ

ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญอุปสมานุสติ คือ การพิจารณาระลึกถึงคุณพระนิพพาน คือ นึกถึงความระงับ สงบ เห็นความดั
เวทนาใดๆ ย่อมประมวลลงในความทุกข์

เวทนาใดๆ ย่อมประมวลลงในความทุกข์

“เวทนาใดๆ ก็ตาม เวทนานั้นๆ ประมวลลงในความทุกข์” ข้อนี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสหมายถึง ความไม่เที่ยง ความเป็นของสิ้นไป ความเป็นของเสื่อมไป แปรปรวนไปเป็นธรรมดา
บรรณาการคือพัฒนาการ

บรรณาการคือพัฒนาการ

ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญธัมมานุสปัสสนาสติปัฏฐาน โดยใช้เครื่องบรรณาการ, เครื่องบรรณาการหมายถึง การให้...เพื่อให้จิตเกิด “พัฒนาการ”