จิตตวิเวก

แยก จิต มโน วิญญาณ ด้วยสติ

แยก จิต มโน วิญญาณ ด้วยสติ

เจริญอานาปานสติ โดยการสังเกต และตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ตั้งสติ คือ การแยกแยะ สังเกต จัดระเบียบความคิด ในช่องทางใจ เปรียบเหมือนผู
ละเอียดจนไม่เหลืออะไร

ละเอียดจนไม่เหลืออะไร

เจริญอานาปานสติไว้ที่ลมหายใจ, สติคือการแยกแยะ แยกแยะผัสสะที่เข้ามากระทบ เป็นไปเพื่อการล้างกิเลสออก เพราะจิตหวั่นไหวขึ้น-ลง เสวยอารมณ์สุข-ทุกข์