2563

สตานุสารีวิญฺญาณํ วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึก

สตานุสารีวิญฺญาณํ วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึก

พุทธประวัติที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ 2 ครั้งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของพระพุทธเจ้า คือ ในส่วนที่เป็นการออกบวช ท่
พิจารณาสภาวธรรมตามวิธีปฎิจจสมุปบาท

พิจารณาสภาวธรรมตามวิธีปฎิจจสมุปบาท

ผู้ที่พ้นจากความทุกข์สามารถทำให้ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ต้องฉลาดในขันธ์ทั้งห้าในฐานะทั้งเจ็ดโดยวิธีทั้งสามจากปัญญา3ระดับที