2562

ซีซั่น 3 ตอนที่ 3 บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก ปฐมวรรค

ซีซั่น 3 ตอนที่ 3 บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก ปฐมวรรค

  เอกธัมมบาลี บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก  1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

"กูฏทันตสูตร" ปรารภกูฎทันตพราหมณ์ประสงค์จะบูชามหายัญ ที่ต้องทำการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้
การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา 6251-3d

การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา 6251-3d

ในพระสูตรเป็นแค่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาว่าเราไตร่ตรองใคร่ครวญดูตัวเราสมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไรที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราให้ขยายผลออกไปด้วยว่