สมการชีวิต

ลำดับขั้นของการทำสมาธิ

ลำดับขั้นของการทำสมาธิ

เครื่องหมายของสมาธิที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ คือ ความคิดในทางอกุศลต้องดับไป ถ้าคิดเรื่องที่หลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบี
วิตกกังวลจนซึมเศร้า

วิตกกังวลจนซึมเศร้า

‘โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความวิตกกังวลแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม’ ในที่นี้ได้ยกเคสที่กินยามานานที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ตอบโต้ด้วยสติ ฝึกเพื่อจิตสุดท้าย

ตอบโต้ด้วยสติ ฝึกเพื่อจิตสุดท้าย

ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า คือ สติ จะนำหลักธรรมมาปรับใช้อย่างไร ในที่นี้มีทั้งผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ก่อนอื่นต้องมีความระงั