เจริญอานาปานสติ เพื่อให้พบปัญญา

รูป-นาม หรือ กาย-ใจ เชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณ คือ การรับรู้ สติอยู่ ณ จุดที่ลมหายใจมาสัมผัส เกิดสมาธิสงบระงับ

แล้วเดินปัญญาต่อ ให้เห็นความไม่เที่ยง

โยนิโสมนสิการ พิจารณา ไตร่ตรอง ในสมาธิ ให้เห็น “นิมิตของความไม่เที่ยง นั่นคือ เกิดปัญญา เกิดดวงตา เกิดแสงสว่าง”

แต่กิเลส ตัณหามันเหนียว ต้องทำซ้ำ ทำย้ำ พิจารณาดูความไม่เที่ยงอีก แม้ลมหายใจเข้า-ออกก็ไม่เที่ยง ทุกสิ่งเป็นอนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์

เราไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา สติมีตลอดกระบวนการ เห็นปัญญาตรงนี้บ่อยๆ  เราจะ “วาง” ได้

Time Index

[04:32] ต่อจากสมาธิ คือ เดินปัญญา

[07:20] รูป-นาม กาย-ใจ เชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณ

[30:41] หาประตู หาทางที่จะให้เกิดความรู้ คือ ปัญญา

[31:42] ความระลึกถึงการบรรลุปฐมฌาน ครั้นทรงพระเยาว์ของพระพุทธเจ้า

[44:41] ประตูธาตุสู่นิพพาน ไม่ลำเอียง ไม่อคติ ไตร่ตรอง เห็นตามความเป็นจริง

[50:24] สมาธิผสมการไตร่ตรองให้เห็นนิมิตของความไม่เที่ยงนี้คือปัญญา

[55:49] ตัดซ้ำตัดย้ำตัดให้ขาดด้วยปัญญา เห็นเป็นอนัตตา สติมีตลอดกระบวนการ