ถ้ามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาก เป็นไปตามกระแสของโลกมาก ความทุกข์ของเราจะมาก ตามกระแสของโลกคือตัณหา มีตัณหามากความทุกข์ก็มาก แทนที่จะความสุขมากตามกฏเกณฑ์ที่มีมาก No! ความทุกข์ยิ่งมาก แต่ถ้ามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อย คือ ไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่ เออ! มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อย ความสุขกลับมาก

เป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนา เพราะจิตใจไม่ผูกเป็นปมเป็นเงื่อนไม่ลงตัว กินอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรก็มีความสุขได้ เป็นความสุขเกิดขึ้นจากในภายใน ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของในภายนอก เราต้องรอสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่คาดหวัง ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็น แต่มีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันที ด้วยการตั้งจิตใหม่ให้มาตามทางมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง “ปรับกฎเกณฑ์ใหม่ ให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลก กฎของอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ ถ้าปรับตามนี้แล้ว ชีวิตของเราจะมีความสุขได้ทันที”

Time Index

[03:57] ช่วงไต่ตามทาง | ไต่ตามมรรค มีสติรักษา แม้ผัสสะมากระทบ

[17:05] พุทธภาษิต | เหตุที่ชื่อว่าพุทธะ

[19:07] ช่วงปรับตัวแปรฯ | กฎเกณฑ์ความสุขในชีวิต

[21:56] ความสุขในชีวิตแต่ละคน เพราะถูกหล่อหลอมเป็นทิฏฐิที่แตกต่างกัน

[30:16] “อย่าทุกข์โดยไม่จำเป็น” ด้วยทิฏฐิที่ไม่เกิดประโยชน์

[44:09] วางใจอย่างไร เมื่อไม่อยากทำงานบางอย่าง

[47:19] เงื่อนไขของอริยสัจ “ตามเหตุตามปัจจัย มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา”

[51:45] วิธีการแก้ทุกข์ที่ไม่จำเป็น

[55:55] ‘สัมมาทิฏฐิ’ ถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้

[57:32] มี ‘สติ’ จึงเกิด ‘ปัญญา’