‘มงคล’ หมายถึง ธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญในชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศไว้ 38 ประการ เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำเอง ทั้งกาย วาจา และใจ ไปตามลำดับ โดยจะจัดทำเป็น ‘ซีรีส์มงคลชีวิต’ ไว้ สำหรับพรรษากาลปีนี้

มงคลข้อแรก คือ ‘การไม่คบคนพาล’ ได้แก่ ผู้ที่มีกำลังความดีน้อย ไม่เกี่ยวกับกำลังกาย หรือกำลังความรู้ โดยใน ‘พาลบัณฑิตสูตร’ กล่าวถึง เครื่องหมายที่เห็นได้ชัด 3 ประการ คือ ความคิด  คำพูด และการกระทำที่มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรืออกุศลกรรมบท 10 นั่นเอง  ซึ่งก็จะตรงข้ามกับบัณฑิต

นอกจากนี้ ใน ‘อกิตติชาดก’ ยังอธิบายคนพาลไว้ว่า มีลักษณะ 5 ประการ คือ  คนพาลมักจะชักนำไปในทางที่ผิด, มักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ, มักจะเห็นผิดเป็นชอบ, ถึงพูดดีให้ก็โกรธ และไม่รับรู้ระเบียบวินัย  ซึ่งจะอธิบายในตอนหน้าต่อไป

Time Index

[00:32] ปฏิบัติภาวนา เจริญอานาปานสติ
[14:40] มงคลชีวิต
[15:52] การปรารภ ‘มงคล’ ในสมัยพุทธกาล
[35:48] มงคล 2 สาย
[48:39] การไม่คบคนพาล
[52:25] ความแตกต่างของ ‘พาล’ กับ ‘บัณฑิต’