ถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูง เราต้องมีวิธีละความเครียด “เจริญธรรมะฉันทะ เพื่อละกามฉันทะ” ซึ่งรูปแบบของความเครียดจะมาว่าเราอยากไปดูเฟสบุ๊ค ยูทูป นั่นคือ มีกามฉันทะขึ้นแว๊บนึง หรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้ มีความง่วง มีความคิดฟุ้งซ่าน สงสัย เคลือบแคลง คือ มีนิวรณ์ 5 เกิดขึ้น

‘สติ’ จะเป็นตัวแยกแยะว่า เราจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ แต่ถ้าสติมีกำลังอ่อน ก็ฝึกให้สติมีกำลังมากขึ้น สมาธิก็จะมีกำลังมากขึ้น ด้วยการจดจ่อในการเจริญอิทธิบาท 4 ‘ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา’ อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดสมาธิได้ “ทุกคนมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกที่จะใช้ในงานที่จะต้องทำ ในเวลาที่เหมาะสม ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Time Index

[02:59] ช่วงไต่ตามทาง | ตัวอย่างประสิทธิภาพการทำงานลดลง เพราะติดโซเชียลมีเดีย

[12:47] พุทธภาษิต | ทรงควรรับของบูชา เพราะถึงนิพพานสองแล้ว

[14:41] ช่วงปรับตัวแปรฯ | วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

[17:55] สันโดษในปัจจัยสี่ ไม่สันโดษคือไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลาย

[22:35] ‘ฉันทะ’ ความพอใจในการที่จะทำงาน

[28:40] อิทธิบาท 4 บาทฐานให้เกิดสมาธิ

[36:17] สมาธิบางครั้ง เสื่อมได้หลุดไปได้

[42:41] ความพยาบาท

[43:46] ความง่วงซึม

[44:46] ความฟุ้งซ่าน ความรำคาญใจ

[47:04] สติเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิ

[47:57] ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ

[49:55] นิวรณ์ 5 | ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

[50:30] เจริญธรรมะฉันทะ เพื่อละฉันทะ