“ธรรมะทางตรงธรรมะทางลัด คือ ทางเอก ไม่ใช่ทางอ้อม” เป็นมัชฌิมาปฏิปทา เป็นการแก้ปัญหาโดยตรง ต้องทำตามนี้ ไม่อย่างนั้นต้องวนกลับมาเหมือนเดิม “เกิดในสังสารวัฏ ทุกคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันอยู่แล้ว มีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” ท่านจึงแนะนำว่าอย่าไปอยู่ในสังสารวัฎ มันทุกข์มาก มีปัญหามาก  

เมื่อมีผัสสะคุณจะมีเวทนา ถ้ามีเวทนา คุณจะมีความทุกข์ได้” สำคัญคือ มีผัสสะแล้ว มีทุกข์ไหม ถ้าเข้าใจผัสสะได้ถูกต้องว่า “ผัสสะไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นตัวเราหรือเปล่า” นี่คือสัมมาทิฏฐิ…เข้าใจได้เริ่มจากศรัทธา ฟังธรรม จิตเป็นสมาธิ จะมีสัมมาสมาธิได้ ต้องมีสัมมาสติ ซึ่งอานิสงส์ของผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำ จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่าย

Time Index

[01:19] Q1. ฟังธรรมะ ช่วยให้ดีขึ้นจากความเครียดจริงไหม

[14:58] Q2. เคล็ดลับนั่งสมาธิ จิตรวมเป็นสมาธิ

[22:22] Q3. บังเอิญเจอคนหนึ่งบ่อยๆ คือ ทำบุญมาร่วมกันหรือไม่

[29:54] Q4. ไม่ถูกกับคนในที่ทำงาน คือ ทำเวรกรรมร่วมกันหรือไม่

[41:14] แผ่เมตตาอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักการ

[43:37] Q5. เป็นฆราวาสอยากได้บุญโดยไม่บวชได้ไหม

[50:10] Q6. ใส่กางเกงยีนส์ใส่บาตรได้ไหม

[54:18] Q7. สวดมนต์ทุกวันทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหม