ปฏิบัติภาวนาโดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ในความเพียรสูง และการใช้ปัญญาอย่างสูงของพระองค์

ความสำเร็จของท่านเกิดจากการใช้ปัญญาอยู่บนพื้นฐานของสมาธิ มีศีลเป็นบาทฐาน

ขอให้เรามี ความหวัง คือ ศรัทธา ลงมือทำ คือ วิริยะ ตามเส้นทาง คือ มรรคมีองค์แปด คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ความสำเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอน

ปัญหา ความทุกข์ ความท้อใจ ความผิดหวัง คือ โอกาสให้เกิดความสุข ให้เกิดกำลังใจ ให้เกิดความหวัง ใช้สติจดจ่อเอาไว้ ให้เกิดปัญญาเห็น ความเกิด-ดับ ความไม่เที่ยง ให้ได้

ให้เราเร่งความเพียร คือ ต้องมีกำลังใจ ความหวัง ตั้งใจปฏิบัติในเวลานี้ ในเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น เวลาที่มีคำสอนของพระองค์หลงเหลืออยู่ และเราได้เป็นมนุษย์ จงอย่าประมาท

Time Index

[02:44] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสติ

[10:01] หนทางสู่ความสำเร็จ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

[19:51] ตัวปัญหาหลักอยู่ที่กิเลสคน

[25:09] คว้าโอกาสด้วยปัญญา

[37:24] เจตนาดี วิธีการก็ต้องดีด้วย ให้ระวังมารในใจตน

[44:44] มีปัญหาจึงมีปัญญา

[53:08] มีความหวัง คือ ศรัทธา ลงมือทำ คือ วิริยะ ไปตามทางมรรคมีองค์แปด