พระเจ้ามหากัปปินะกษัตริย์แห่งพระนครกุกกุฏวดี ทรงมีรับสั่งให้เหล่าอำมาตย์เที่ยวสืบข่าวเกี่ยวกับการบังเกิดขึ้นของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่มาวันหนึ่งพระองค์ และเหล่าบริวารได้พบพ่อค้าซึ่งเดินทางมาจากนครสาวัตถี ทรงตรัสถามจึงทราบความว่า พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระองค์ทรงบังเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงรีบเดินทางเข้าพบพระพุทธองค์ เมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านพระมหากัปปินะมักเที่ยวเปล่งอุทานว่า "สุขหนอ  สุขหนอ" อยู่เสมอๆ เหล่าภิกษุต่างสำคัญว่าท่านเปล่งวาจาเช่นนั้น เหตุเพราะยังระลึกถึงความสุขในราชสมบัติของพระราชา

Time Index

[00:34] นิทานพรรณนา "สุขสงบในภายใน"

[04:43] พระภัททิยะ

[17:57] พระมหากัปปินะ

[52:32] บทสรุป

อ่าน "อรรถกถา สุขวิหาริชาดกว่าด้วย การอยู่เป็นสุข"

อ่าน "ภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา" อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา วีสตินิบาต

อ่าน "เรื่องพระมหากัปปินเถระ [๖๓]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรร