“ทำไมมีเวทนาบางอย่าง สุขก็มีทุกข์ก็มี” เพราะเหตุ 8 อย่าง หนึ่งในนั้นคือกรรมเก่า แต่หากเชื่อว่า “กรรมเก่าเท่านั้นที่ทำให้เราต้องทุกข์ หรือทำให้เขาหน้าตาดีฐานะดี” ความเข้าใจนั้นผิด เพราะจิตจะน้อมไปที่จะไม่ทำอะไรในตอนนี้ชาตินี้ แต่ถ้าอยู่กับทุกข์ได้ถูกวิธี จิตใจเราจะไม่ทุกข์ หรืออยู่กับสุขโดยไม่ลุ่มหลง

‘สุขทุกข์เป็นธรรมดา’ นี่เป็นทิฏฐิที่ถูก และ “บุญเป็นชื่อของความสุข” ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดสว่างหรือมืด แต่ให้ไปสว่าง คือ ชีวิตมีกำไร เพราะฉะนั้น ‘ทานศีลภาวนา-ศีลสมาธิปัญญา’ เป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่สามารถสร้างได้ในปัจจุบัน แทงลงตรงจุดที่เป็นกุศลธรรม ไม่ว่าบุญจะให้ผลเวลานี้ ในเวลาต่อมา หรือต่อมาๆ บุญก็ให้ผลเป็นความสุข

Time Index

[01:10] Q: เพราะกรรมเก่า จึงมีความทุกข์เกิดขึ้น

[08:35] ความเชื่อที่ถูกเมื่อต้องเจอสุขบ้างทุกข์บ้าง

[21:21] Q: เพราะสะสมบารมีตั้งแต่ชาติก่อน จึงนั่งสมาธิได้ผลเร็ว

[30:20] Q: เพราะผลบุญจากชาติที่แล้ว จึงมีหน้าตาดี ฐานะดี

[36:29] ชีวิตกำไรหรือขาดทุน ดูที่สว่างหรือมืด

[42:53] Q: เพราะอยากได้บุญ จึงต้องไปวัด

[44:38] กุศลกรรมบถ 10 บุญกิริยาวัตถุ 10

[50:07] Q: เพราะจำเป็นต้องผิดศีล จึงตกนรก