โลกนี้สุขทุกข์เป็นธรรมดา มีเหตุให้เกิดก็เกิด มีเหตุให้ดับก็ดับ จะเข้าใจได้ ไม่มี “อคติ 4-ลำเอียงเพราะชอบ ชัง หลง กลัว” จิตต้องมีพลังสติพลังสมาธิ “ใครเขาด่าว่าแดกดันหรือสรรเสริญเยินยอ จิตเราจะไม่แปรปรวนได้” สติเป็นทักษะที่ฝึกได้

พลัง’ นี้เป็น soft power คือ พละ 5 ที่ไม่ใช่อาชญาไม่ใช้ศาสตรา มีองค์ประกอบ 5 อย่าง “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” เมื่อทำแล้ว รักษาจิตให้มีพลัง การงานใดที่ยากที่หนัก เวลาที่สัมพัทธ์กับจิต ใจที่สบาย การงานนั้นก็มีประสิทธิภาพ จัดการให้ดีได้ ทั้งเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นและทั้งสองฝ่าย ก็ชื่อว่ารักษาตนและรักษาผู้อื่นด้วย “เกิดมาครั้งนี้ ไม่ต้องเอาทั้งชาติ เอาตั้งแต่เช้าแค่วันเดียว วันนี้เรากำไรหรือขาดทุน?”

Time Index

[01:01] Q: ทำอย่างไรชีวิตจะไม่สูญเปล่าไปวันๆ

[07:51] วิธีจัดการชีวิตให้เหมาะสม

[16:32] Q: นักเรียนจะเรียนให้สำเร็จควรปฏิบัติอย่างไร

[19:27] หน้าที่ของผู้ปกครอง และคุณครู

[22:46] Q: Soft Power คือ กำลัง “พละ 5”

[31:41] Q: การกระทบกระทั่งกันของสงฆ์ในวัดหรือในที่ทำงาน

[41:53] Q: เมื่อมีอะไรมากระทบ จะไม่โมโหได้อย่างไร

[47:33] Q: ทำไมชีวิตอยู่ดีๆ ถึงมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆ