ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิต เป็นอาวุธที่ใช้แก้ปัญหา เหมือนกุญแจที่จะปลดล็อคสิ่งต่างๆ ที่เป็นเงื่อนเป็นปม คำถามคือจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในทีนี้ได้ยกไว้ถึง 10 ตัวอย่าง

ปัญญา คือ ความคิดจากการคิดอ่านการงานธรรมดานี่แหละ ที่เราสามารถพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นๆ ไปในทางที่ดีขึ้นๆ จากที่คิดทำมาหากินอย่างเดียว ไม่คิดคดโกง ไม่คิดเบียดเบียนหรือตระหนี่ แต่ให้คิดที่จะแบ่งปัน คิดในการที่จะหาความสงบในจิตใจ ฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นผู้ที่ไม่อยู่ด้วยความประมาท สร้างอาวุธ คือ ปัญญา สุดท้ายปัญญาในการที่จะกำจัดกิเลส ฆ่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจ ให้เราเป็นผู้ที่มีความสงบเย็น มีความพ้นทุกข์ รักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะได้

Time Index

[04:57] ช่วงไต่ตามทาง | ภรรยาพาลูกหนี

[10:45] เครื่องมือในการแก้ปัญหา “อาวุธคือปัญญา”

[12:50] พุทธภาษิต เรื่อง ทรงสมควรรับของบูชา

[15:04] ช่วงปรับตัวแปรฯ | ปัญญาคือความคิด  (สัมมาสังกัปปะ/สัมมาทิฐิ)

[17:30] ตัวอย่างที่ 1 - 6

[40:13] ความตระหนี่เปรียบกับสระน้ำที่มีรากษส (อสุรกายหรือผีเสื้อสมุทร) หวงแหนรักษาไว้

[49:49] ตัวอย่างที่ 7 - 9

[53:04] ปัญญาวุธ | ใช้ฆ่ากิเลส อย่าฆ่าคน