‘โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความวิตกกังวลแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม’ ในที่นี้ได้ยกเคสที่กินยามานานที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันก็แก้ไขไม่ได้

ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งการระบายความเก็บกดออกมา โดยเราต้องมีผู้รับฟังที่เป็นกัลยาณมิตร มีคุณธรรม คือ พรหมวิหาร 4 พูดคุยกันอย่างเปิดเผย รู้จักเอาความกังวลออกไป มีการฝึกทำสมาธิ มีการพิจารณาให้เห็นทุกข์ เข้าใจทุกข์ด้วยจิตที่สงบ มีปัญญา “ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างแก้ได้ หายจากเชื้อโรคในจิตใจ เอาชนะความวิตกกังวล เมื่อมีความคิดแล้วไม่ตามไป แต่ให้ตั้งสติเอาไว้ มีพรหมวิหาร เริ่มจากแผ่เมตตา กรุณา ให้ตัวเราเอง”

Time Index

[03:41] ประเด็นโรคซึมเศร้า

[11:45] พุทธภาษิต เรื่อง ธรรมะที่ประพฤติบอกความเป็นอาชาไนย

[15:10] รูปแบบความวิตกกังวลต่างๆ

[17:16] นักสติ บำบัด

[18:52] ซึมเศร้า..ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

[40:58] เทคนิคการแก้ปัญหา

[51:30] ลักษณะของสติ 5 อย่าง

[56:01] วิธีแก้ คือ เห็นทุกข์ เข้าใจด้วยปัญญา