ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า คือ สติ จะนำหลักธรรมมาปรับใช้อย่างไร ในที่นี้มีทั้งผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ก่อนอื่นต้องมีความระงับ รักษาจิตให้มีธรรมะอยู่ในใจ “ตอบโต้ด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู” หรือผัสสะที่น่าพอใจกำหนัดยินดีลุ่มหลง ต้องมีความยับยั้งใจ เตือนตนด้วยตน “เราตริตรึกคิดนึกไปทางไหน จิตจะน้อมไปทางนั้น สิ่งนั้นยิ่งมีพลัง”  

การตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เริ่มจากมองว่าเรามีอะไรที่ดีอยู่ เอามาเป็นพื้นฐานเป็นกำลังใจเป็นความมั่นใจในความดีที่เรามีอยู่นั้น แล้วพัฒนาต่อยอดคุณธรรมอื่นให้ดียิ่งขึ้นไป

Time Index

[00:48] Q: กรณีนักแสดงขึ้นไปตบหน้าผู้ดำเนินรายการบนเวทีออสการ์
[14:36] Q: เริ่มต้นชีวิตใหม่ วันปีใหม่ไทย
[19:42] Q: ปรับเป้าหมายที่ไม่สำเร็จด้วยอิทธิบาทสี่
[24:16] Q: คิดนอกใจคู่ครองตน
[29:38] คำถามที่ควรเป็นคำถาม: กำจัดราคะอย่างไร
[37:15] Q: จิตสุดท้าย: จิตเป็นกุศลไปสุคติ จิตเป็นอกุศลไปทุคติ?
[47:08] เกร็ดความรู้เรื่องพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา