การติดโซเชียลมีเดียไม่ต่างกับติดยาเสพติดหรือติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการติดเวทนา คือ ติดความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้น มีตัณหามีความพอใจในเวทนานั้น จะแก้ไขได้ ต้องเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เราจะคลายความยึดถือ คลายความกำหนัดยินดีนั้นได้

‘นินทา’ จะเอาชนะความเท็จต้องด้วยความจริงเท่านั้น ถ้าคนที่เข้าใจผิดเป็นคนพาล เราไม่จำเป็นต้องกล่าวแก้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ให้เรื่องราวระงับเสียก่อน แต่ถ้าเขาเป็นบัณฑิต เราควรเอาความจริงมาเปิดเผย และในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ความอดทนมีแต่ดีอย่างเดียว “ความอดทน ความสามารถในการละสิ่งที่เป็นอกุศล เป็นธรรมะ” คุณธรรมสองข้อนี้จะรักษาตัวเราให้อยู่ในทางโลกและทางธรรมได้ดีแน่นอน

Time Index
[00:38] Q: วิธีแก้ไข | การติดโซเชียลมีเดีย
[14:44] Q: ทำงานจดจ่อ มีวินัยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
[24:30] มีสติเรียกพลังสมาธิ ประกอบธรรมเครื่องปรุงแต่ง
[27:08] ตั้งเป้าหมายให้ดี ที่ไม่ใช่กาม
[31:26] Q: ใช้ชีวิตกับการ ‘ถูกนินทา’
[42:37] Q: พระสงฆ์ ลอตเตอรี่ ธรรมวินัย
[44:16] Q: ความอดทน | ข้อดีข้อเสีย