พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตราชาผู้ครองนครพาราณสี เมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยขึ้นทรงศึกษาศิลปทุกชนิด ทรงเรียนมนต์รู้เสียงทุกอย่าง อยู่มาวันหนึ่งแม่สุนัขจิ้งจอกพาลูกน้อย 2 ตัวเข้ามาทางช่องระบายน้ำ เพื่อจะแอบเข้าไปอาศัยยังข้างห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์ ในขณะนั้นที่ศาลามีชายเข็ญใจถอดรองเท้าวางไว้ที่พื้นและนอนอยู่ พระโพธิสัตว์ได้ยินสิ่งที่แม่จิ้งจอกพูดกับลูกน้อย พระองค์ทรงเสด็จออกไปเพื่อเตือนให้ชายเข็ญใจเก็บรองเท้านั้นเสีย สร้างความโกรธแค้นให้แก่แม่สุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างมากร้องขู่พระโพธิสัตว์ว่า เมื่อพระเจ้าสมันตราชเสด็จมาล้อมพระนคร พระราชบิดาของท่านจักส่งท่านไปเพื่อต้องการให้พระเจ้าสมันตราชจตัดศีรษะของท่าน ณ ที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจักดื่มเลือดในลำคอของท่านเสีย

Time Index

[00:40] นิทานพรรณนา "รู้เสียงสัตว์ รู้ลางบอกเหตุ"

[03:03] ปรันตปชาดก ว่าด้วยลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง

[31:00] วาโลทกชาดก ว่าด้วยน้ำหาง

[43:14] อกาลราวิชาดก ว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา

[52:46] พระติสสะ ชอบนินทา

[58:41] พระติสสะ เกิดเป็นเลน

อ่าน "อรรถกถา ปรันตปชาดก ว่าด้วย ลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง"

อ่าน "อรรถกถา วาโลทกชาดกว่าด้วย น้ำหาง"

อ่าน "อรรถกถา อกาลราวิชาดกว่าด้วย ไก่ขันไม่ถูกเวลา"