ณ คุ้งน้ำกรุงพาราณสีมีปลาหนุ่มตัวหนึ่งหลงใหลรักใคร่ในนางปลาสาว จึงพยายามว่ายวนเวียนอยู่ไม่ห่าง เจ้าปลาหนุ่มมีความรักมอบให้แก่ปลาสาวเพียงตัวเดียวเท่านั้น และแล้วคราวเคราะห์ร้ายก็มาเยือน เมื่อมีชาวบ้านพายเรือมาทอดแหในบริเวณที่ปลาสองตัวนี้ว่ายวนอยู่ ปลาหนุ่มผู้ตกอยู่ในความประมาทเพลิดเพลินยินดีไปกับการเกี้ยวพาราสี จึงติดแหชาวประมงไป แต่เจ้าปลาหนุ่มมิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้า เอาแต่คร่ำครวญถึงนางปลาสาวที่ตนจากมา เหตุเพราะความลุ่มหลงที่มีต่อนาง

Time Index

[02:17] นิทานพรรณา "ผู้รู้เสียงสัตว์"

[05:02] มัจฉชาดก ว่าด้วยความหึงหวง

[17:18] มัจฉชาดก ว่าด้วยไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น

[26:27] อัฏฐสัททชาดก ว่าด้วยเสียง 8 ชนิด

[52:51] มัจฉชาดก ว่าด้วยปลาขอฝน

อ่าน "อรรถกถา อัฏฐสัททชาดก"

อ่าน "อรรถกถา ปรันตปชาดก"

อ่าน "มัจฉชาดก ว่าด้วยความหึงหวง"

อ่าน "อรรถกถา มัจฉชาดกว่าด้วย ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น"

อ่าน "อรรถกถา มัจฉชาดกว่าด้วย ปลาขอฝน"