หญิงสาวผู้นึงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงได้เกิดตั้งครรภ์ขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเกิดความอดอยากขัดสน จึงขับไล่นาง และครอบครัวออกจากหมู่บ้าน เมื่อนางคลอดบุตร และเลี้ยงจนเดินได้ก็ทิ้งเด็กชายไว้หากินเพียงลำพัง เด็กชายร่อนเร่เที่ยวเก็บเศษอาหารกินเพื่อประทังชีวิต ต่อมาได้อุปสมบทฉายาว่า “โลสกติสสะ” เพราะเศษแห่งผลของกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีต ส่งผลให้ไม่เคยได้กินอาหารจนอิ่มเต็มท้องเลยตลอดชีวิต

Time Index

[04:04] นิทานพรรณนา "กัลยาณมิตรชี้ทางปัญญา"

[05:13] โลสกชาดก ว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก

[22:43] กรรมที่ทำให้มีลาภสักการะน้อย และเกิดวิปัสสนาญาณได้

[49:16] ชัมพุกาชีวก  ว่าด้วยโทษของการด่าพระอรหันต์

อ่าน "อรรถกถา โลสกชาดกว่าด้วย คนที่ต้องเศร้าโศก"

อ่าน "เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕