ตราบาป คือ นิมิตเครื่องหมายของความไม่ดี อาจทำให้จิตของเราตกไปอยู่ห้วงอกุศล เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว เราต้องรักษาให้ดี บางทีคำขอโทษง่ายๆ ไม่ยาก ช่องทางมีน้อย โอกาสหาแทบไม่เห็น แต่ขอให้ทำ  

อย่าให้มีการผูกเวรกัน แต่ให้มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีอุเบกขาให้กัน พอพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์แล้ว จิตใจเราถูกปลดล็อคคลายเงื่อนคลายปม จะไม่มีความหงุดหงิดอยู่ในใจ จะมีความสบาย ชีวิตมันจะดีขึ้นได้ เป็นทางดำเนินที่ถูก เป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนาม เป็นทางที่เกษมร่มเย็น "จิตใจที่ดำเนินไปตามทาง ‘ศีลสมาธิปัญญา’ อาจจะยากบ้างอาจจะมีทุกขเวทนาบ้าง อันนี้เป็นธรรมดา"

Time Index

[04:49] เห็นทางธรรม |  ประโยชน์ของการฟังธรรม

[19:45] พุทธภาษิต | พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ยาก

[22:00] ปรับตัวแปรฯ | เข้าใจความคิด

[36:40] อุปมาเปรียบการปฏิบัติตามมรรคที่ถูกต้อง

[40:08] แก้สมการ | พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

[43:29] รู้สุขได้ต้องมีทุกข์ แก้ไขได้ด้วยเจริญพรหมวิหาร

[47:26] สร้างโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์