สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับภัตตาหารยังบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เหล่าพระมหาสาวกผู้มีอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ต่างเหาะเหินบนอากาศเพื่อติดตามพระพุทธองค์

ขณะนั้น พญานาคชื่อนันโทปนันทะกำลังเสวยทิพยสมบัติด้วยความสำราญใจ ครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า และเหล่าพระมหาสาวกจำนวนมากเหาะมา ก็เกิดความโกรธขึ้นในใจตามประสาผู้มีมิจฉาทิฏฐิ จึงแปลงกายให้ตัวใหญ่ขึ้น เอาหางรัดเขาพระสุเนรุ ใช้พังพานปิดภพดาวดึงส์ และบันดาลให้เกิดหมอกควันตลบไปทั่วพิภพ เพื่อให้เหล่าสาวกไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เพียงเพราะทิฏฐิที่หลงผิด

Time Index

[00:28] นิทานพรรณา “คาถาชนะมาร”

[02:35] เกริ่นนำ

[04:32] ชนะนันโทปนันทนาคราช ด้วยฤทธิ์สู้ฤทธิ์

[20:52] อิทธิวิธีเพื่อเอาชนะเล่ห์เหลี่ยม

[24:44] ชนะพกาพรหม ด้วยญาณ

[48:35] อิทธิวิธีเพื่อเอาชนะมานะทิฏฐิ

[51:52] บทมหาการุณิโกนาโถ