ทุกอย่างอยู่ที่ ‘ผลประโยชน์’ คือ ในทางโลกกับในทางธรรม แต่อะไรที่จะดีกว่าให้กำลังใจเราได้มากกว่า คงอยู่ได้ยาวนานยั่งยืน มีข้อเสียน้อย และเป็นประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วย นั่นคือประโยชน์ในทางธรรมะ อย่างความอดทนหรือการให้ ‘จาคะ’ ที่บางคนอาจจะคิดว่า ‘เสีย’ แต่จริง ๆ แล้วคุณ ‘ได้’ ต่างหากได้ให้ทานได้สละออก

ให้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นหลักตั้งขึ้น เพราะประโยชน์ด้านโลกุตระเราได้ประโยชน์แล้ว คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วย สังคมก็จะอยู่ได้อย่างราบรื่น รู้จักปรับผลประโยชน์ให้เห็นมาในส่วนของมรรค ปรับสายตาให้มีดวงตา คือ ปัญญา ในการที่จะเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในด้านโลกุตระให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Time Index

[03:00] ประเด็นเรื่องของ "ผลประโยชน์"

[07:00] ความต่างกันของผลประโยชน์ในทางโลกกับทางธรรม

[15:14] ปรับสัดส่วนให้เห็นประโยชน์จากทางกามมาเป็นทางมรรค

[19:31] ให้คือได้ | อย่าคิดว่าเสียอะไร แต่ให้คิดว่าได้อะไร

[30:17] สิ่งที่จะให้กำลังใจ ถ้าได้ทำ คือ ประโยชน์จากทางธรรม

[35:17] ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในทางโลกกับในทางธรรม

[51:48] ข้อควรระวัง!

[54:32] สรุปทบทวน