Q : จิตกับใจใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่?

A : เป็นนามเหมือนกัน ต่างกัน คือ ทำหน้าที่คนละอย่าง ใจ (เป็นช่องทาง) / จิต (สภาวะแห่งการสั่งสม ยึดถือ)

Q : อยากให้มีการจัดรายการธรรมะรับอรุณต่อไป..ความอยากนี้ เป็นกิเลสหรือไม่?

A : เป็น / ความอยากมีทั้งความอยากที่เป็น “สมุทัย” และความอยากที่ประกอบด้วยความเพียร (สัมมาวายามะ) หากเราทำแล้วกุศลกรรมเพิ่ม อกุศลกรรมลด แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้ว คือ “สัมมา” นั่นเอง

Q : เราไปวัดกันทำไม?

A : คนโบราณ มีกุศโลบาย คือ ไปวัดเพื่อพบเห็นสมณะ ได้กราบไหว้ ได้รับศีล ได้ฟังธรรม ได้ถวายทาน ครบในข้อของ “อุบาสกรัตนะ”

Q : สมาทานศีลที่บ้านเองได้หรือไม่ ?

A : ได้ / อยู่ที่เราตั้งจิต ทำด้วยความปกติจะเป็นการดี

Q : สวรรค์ชั้น 7 มีจริงหรือไม่? สวรรค์ชั้นพรหมเป็นอย่างไร?

A : สวรรค์มีแค่ 6 ชั้น สูงขึ้นไปคือชั้นพรหมแบ่งเป็น รูปพรหม / อรูปพรหม (มีแต่ใจ ไม่มีตา หู สื่อสารไม่ได้)

Time Index

[03:56] จิตกับใจใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่?

[22:28] อยากให้มีการจัดรายการธรรมะรับอรุณต่อไป..ความอยากนี้ เป็นกิเลสหรือไม่?

[33:01] เราไปวัดกันทำไม?

[39:41] สมาทานศีลที่บ้านเองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ไปวัด

[51:20] สวรรค์ชั้น 7 มีจริงหรือไม่?  สวรรค์ชั้นพรหมเป็นอย่างไร?