พราหมณ์คนหนึ่งมีลูกสาวทั้งหมด 4 คน ลูกสาวของพราหมณ์นั้นล้วนสวยงามน่ารัก และเป็นที่หมายปองของหนุ่ม ๆ พราหมณ์นั้นไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะยกลูกสาวให้แก่ชายใด ระหว่างคนที่มีรูปงาม คนที่มากด้วยปัญญา คนอุดมด้วยทรัพย์ และชาติตระกูล หรือคนที่สมบูรณ์ด้วยศีล

พราหมณ์คิดหนักว่าจะเลือกชายใดเป็นลูกเขยดี เพราะแต่ละคนก็มีความดีแตกต่างกันไป เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปปรึกษาอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เพื่อเลือกคู่ครองให้กับลูกสาว

Time Index

[00:02] นิทานพรรณนา “ศีลเสมอกัน”

[04:42] สาธุสีลชาดก ว่าด้วยตำราเลือกลูกเขย

[30:38] สุลสาชาดก ว่าด้วยผู้รอบรู้เหตุผลย่อมรอดพ้นศัตรู

[40:10] สมิทธิชาดก ว่าด้วยการไม่รู้เวลาตาย

[47:38] อโยฆรชาดก ว่าด้วยอำนาจของมัจจุราช

อ่าน "อรรถกถา สาธุสีลชาดก ว่าด้วย เลือกเอาผู้มีศีล"

อ่าน "อรรถกถา สุลสาชาดก ว่าด้วย ผู้รอบรู้เหตุผลย่อมรอดพ้นศัตรู"

อ่าน "อรรถกถา สมิทธิชาดก ว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย"

อ่าน "อรรถกถา อโยฆรชาดก ว่าด้วย อำนาจของมัจจุราช"