วันสำคัญในเดือนนี้ มีแง่มุมธรรมะว่า อย่างไรจึงเป็นมงคล .. “บูชาบุคคลที่ควรบูชา” คือ ผู้ที่มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นพุทธมามกะ นับถือพระรัตนตรัย และปีนี้จะดีจะชงหรือไม่ อยู่ที่เราทำดีนั่นคือดี ใช้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ ๆ ผูกมิตร ทำดี ๆ ให้กัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีเมตตาจิต รักใคร่เอ็นดูนั่นจะเป็นการดี

ส่วนเรื่องในสังคมที่เกิดขึ้น .. “เราไม่จำเป็นต้องทุกข์” มันแค่วิธีคิดวิธีทำจิต ตั้งทิฏฐิให้ถูก กลับมาที่สติ มีกัลยาณมิตร มีสัมปชัญญะ “ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา” อุบายที่จะออกจากทุกข์ได้ ต้องมาตามทางศรัทธา “ทำความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริงในการตั้งสติขึ้น” เห็นสิ่งเหล่านี้ในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมดา

Time Index

[01:28] ตรุษจีน | บูชาเทพเจ้า แก้ปีชง

[08:41] การบูชาที่ถูกต้อง

[16:28] ทางสายกลาง ปฏิบัติตามมรรค 8

[18:56] มาฆบูชา | คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันหมู่มาก

[22:40] วาเลนไทน์ | ความรักที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไร

[29:41] ตอบโต้ คนที่ทำไม่ดีกับเรา

[34:22] ขจัดโรคซึมเศร้า

[45:40] ปรับใจกรณีสูญเสียคนที่รัก