ชีวิตของเรามีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจอยู่ตลอด ในรูปแบบของผัสสะหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นสุขเวทนา ชื่อเสียงเงินทอง ทุกขเวทนา ถูกด่าถูกว่าไล่ออกสูญเสียเงิน วัน ๆ หนึ่งต้องตัดสินใจหลายอย่าง ยิ่งเป็น Disruption world โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะตัดสินใจอย่างไรที่ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายหรือโลกสวยมองแต่แง่ดีจนเกินไป ปรับจิตให้อยู่ในทาง

‘ปัญญา’ จึงเป็นจุดสำคัญ ที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นคนรอบคอบ เป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีพรหมวิหารสี่ มีความเป็นผู้นำสูง เรามาเรียนรู้ ปรับปัญญารักษาจิตให้เป็นพละเป็นอินทรีย์ พัฒนากุศลที่เรามีดีอยู่ให้เกิดขึ้น ด้วยมรรคแปดที่เรารักษาไว้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

Time Index

[02:25] ประเด็นเรื่องการมองโลกในแง่ดี แง่ร้าย

[12:32] ความไม่สมดุลย์ ที่เกินไปแต่ละข้าง

[20:49] สุดโต่ง 2 ข้าง กิเลสเอาเรา 2 ทาง

[27:10] ตรวจสอบจิตเอาสิ่งที่เจือปนออก

[35:19] เปลี่ยนมองโลกแง่ร้าย/เป็นรอบคอบ แง่ดี/เป็นเมตตา

[44:58] ศีล และพละ 5

[46:16] ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา ต้องมีกัลยาณมิตร

[51:45] สรุป