โชติปาลกุมารนายขมังธนูผู้เชี่ยวชาญในศิลปะสามารถยิงธนูได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ว่องไว แม้แผ่นไม้สะแกที่หนา หรือแผ่นทองแดง และเหล็กกล้าที่มีความหนามาก นายขมังธนูผู้นี้ก็สามารถยิงลูกศรให้ทะลุได้อย่างง่ายดาย ในกาลต่อมานายขมังธนูผู้นี้ได้ออกบวชโดยมีชื่อว่าสรภังคดาบส และมีศิษย์ชื่อสาลิสสระดาบส ผู้ชาญฉลาดรู้คุณอันวิเศษแห่งอาจารย์

“ ท่านผู้ฉลาดย่อมกล่าวว่า ปัญญานั่นแหละประเสริฐสุด ดุจพระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีล ศิริ และธรรมของสัตบุรุษย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญา ”

Time index

[08:34] สรภังคชาดก

[14:31] โชติปาละแสดงศิลปะ

[27:21] หนีออกบวช

[36:47] ถุยไม้สีฟันใส่ท่านดาบส

[46:30] เทวดาจะพังเมืองใน 7 วัน

[51:35] สิ่งที่เป็นปัญญาของพระสารีบุตร

[56:35] สรุปท้ายรายการ


อ่าน "อรรถกถา สรภังคชาดก ว่าด้วย สรภังคดาบสเฉลยปัญหา"

อ่าน "อรรถกถา ปโรสหัสสชาดก ว่าด้วย คนผู้มีปัญญา"