ในวาระที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญสัจจบารมี ท่านได้ทรงแสดงธรรมไว้ เพื่อเป็นวิธีการรักษาตนที่จะไม่ประมาท เป็นหมวดธรรมที่มีความสำคัญมาก สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ในการรับราชการ หรือในการทำงานที่มีหัวหน้าที่สามารถให้ทั้งคุณและโทษแก่เราได้ ท่านได้ทรงสอนไว้ใน ‘ราชวสดีธรรม’ ซึ่งขยายความจากพระพุทธพจน์ที่แยกออกเป็นคาถาได้ 49 ข้อ รายละเอียดโปรดติดตามได้ใน episode นี้

Time index

[00:14] เจริญพรหมวิหารสี่

[06:08] ราชวสดีธรรม (หลักปฏิบัติราชการ)

[08:04] พระโพธิสัตว์ วิธุรบัณฑิต

[12:51] หลักปฏิบัติราชการ ข้อ 1-49 ตามลำดับ


ฟัง "วิธูรบัณฑิต ตอน บำเพ็ญสัจจะบารมี"