“เกมคือผัสสะ คือ วัตถุกามอันวิจิตรพิสดารที่สร้างสรรค์ปรุงแต่ง” จะแกะปมแก้ปัญหาเด็กติดเกม หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดการทำงาน ติดการพนัน ติดสื่อลามก ก็ลักษณะเดียวกันไม่ต่างกัน เพราะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แล้วเริ่มมีการเบียดเบียนตัวเอง จนถึงมีปัญหากับคนรอบข้างเบียดเบียนผู้อื่น

“การที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ ไม่ได้ด้วยอาชญา ไม่ได้ด้วยศาสตรา” จะไปตี ไปด่าว่าไม่ได้ จะเอาเครื่องมือของมารไปแก้ไขจิตใจที่เป็นมาร ยิ่งเป็นการเอาอาวุธให้เขาด้วยซ้ำ แต่ต้องหาช่องให้เจอ ต้องละเอียดรอบคอบนุ่มนวลแยบคาย จิตใจต้องงดงามมีความกรุณา ในเวลาที่เหมาะสม

Time index

[05:04] สมการชีวิต | ปัญหาเด็กติดเกม

[08:37] พุทธภาษิตเรื่อง ทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหม

[10:49] 1. ทำความเข้าใจ อะไรคือเกม

[16:41] 2. ปัญหา 3 ระดับ

[25:59] 3. ทางแก้ 3 ระดับ

[44:19] ห้ามบาปไม่ได้ด้วยอกุศล

[56:27] หาช่องทางได้ด้วยสติ เห็นความดีด้วยความดี