‘ปฏิปทา’ คือ ระบบแห่งการปฏิบัติอันประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน ทางดำเนิน ข้อปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติ สำหรับธรรมชาติของจิตที่แตกต่างกัน มุ่งเน้นไปที่ราคะโทสะโมหะในจิตที่กล้าหรือเบาบาง

การปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทา คือ ต้องเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นของปฏิกูล เห็นความเป็นของไม่น่ายินดี เห็นความเป็นของไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสาร ตรงนี้คือความเห็น เป็นลักษณะที่เรากำหนดขึ้น ปรุงแต่งให้เป็นสัญญา ให้เห็นตามความเป็นจริง ส่วนการบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับการมีอินทรีย์ห้า (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา) ที่อ่อนหรือแก่กล้า

Time index

[00:52] ปฏิบัติภาวนา | เจริญอานาปานสติ

[15:02] จิตตวิเวก | ระบบแห่งการปฏิบัติ

[15:29] ราคะโทสะโมหะ กล้า

[25:28] อนุสัยไม่เกิดขึ้น

[29:29] สุขาปฏิปทา

[32:12] จุดที่น่าสังเกต

[44:57] วิธีเห็นไตรลักษณ์ในทุกขาปฏิปทา

[57:18] ย้อนกลับมาเห็นตามความเป็นจริง