การจะปรับเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้ ต้องใช้ความดีเท่านั้น พระโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถาที่เป็นธรรมะของคนดี 4 ข้อ จงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม อย่าประทุษร้ายในหมู่มิตร ไม่ว่าในกาลไหน ๆ และอย่าตกอยู่ในอำนาจของอิสตรีที่ดูหมิ่นชาย

Time Index

[00:46] เจริญสมถวิปัสสนา

[17:21] สาธุนรธรรม ธรรมะของคนดี

[19:12] จงเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว

[30:45] จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม

[41:19] อย่าประทุษร้ายในหมู่มิตร ในกาลไหน ๆ

[46:38] อย่าตกอยู่ในอำนาจของอิสตรีที่ดูหมิ่นชาย


อ่าน "อรรถกถา วิธุรชาดก ว่าด้วย พระวิธูรบัณฑิตทรงบำเพ็ญสัจจะบารมี"

ฟัง "วิธูรบัณฑิต ตอน เสมอกันด้วยคุณของศีล"