“เกิดมาแล้ว ไม่ตาย ไม่มี เกิดมาแล้ว ต้องตายทุกคน” คำถาม คือ ในช่วงเวลาที่อยู่ คุณจะทำอะไร “สร้างกุศล ประพฤติธรรม บำเพ็ญบุญ เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะให้เกิดบุญ”

มีแค่บุญกับบาปที่มีการสะสมที่จะไปกับเราด้วย เมื่อเราทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ สะสมความดีเป็นบุญเป็นบารมี สะสมความชั่วเป็นบาปเป็นอาสวะ สะสมไว้ที่จิตของเรา แต่ถ้าทำตามทางมรรคแปดไปเรื่อย ๆ มันจะไปที่ที่ไม่ต้องมีการเกิดอีกได้

Time index

[00:00] จิตตวิเวก | พ้นจากความตาย ด้วยการเจริญมรณสติ

[21:32] ภัยที่ไม่สามารถต่อรอง ต้านทานหรือเอาชนะได้เลย

[32:15] สภาวะมนุษย์ได้มายาก ต้องรักษาให้ดี และให้มีสัมปรายภพเป็นที่ไป

[37:20] ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้

[40:10] เราถูกภพปิดกั้นไว้

[46:50] ระลึกถึงความตาย ด้วยจิตที่ระลึกถึงความดีที่กระทำ

[51:01] ปัพพโตปมสูตร


อ่าน "ปัพพโตปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค