ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันต่อเนื่องไป ผูกกันไปเรื่อย ต่อให้จบที่กระบวนการยุติธรรม แต่ในใจไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบ เจ็บฟรีนะ แต่ถ้าเจ็บแล้วจบ จบที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้างของคนอื่นบ้าง

ระลึกถึงความดี เริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นสัมมาสติได้ ความไม่ดีใดผ่านมา จะเห็นโทษของความไม่ดีได้นั้น นั่นคือ ปัญญา มีสติมีปัญญาจะทำความที่ไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยกัน ทำให้มีคุณธรรม กุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้

Time Index

[03:51] สมการชีวิต | ผูกเวร

[10:15] พุทธภาษิต | ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของครู

[13:01] โทษของความโกรธ

[16:40] ตัวอย่างการผูกเวร

[30:03] กระบวนการยุติธรรม

[37:34] จัดการปัญหาได้

[54:18] อภัย ไม่เหมือน ยุติธรรม