อุบาสกสิริคุตต์ผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเข้าไปทูลนิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยภัตตาหารยังบ้านของครหทินน์ผู้เป็นสหายแห่งตน ครหทินน์ด้วยความโกรธที่มีต่อสิริคุตต์ จึงสั่งให้คนรับใช้ขุดหลุมลึก แล้วเอาถ่านไฟจากไม้ตะเคียนร้อน ๆ ใส่ไว้ แล้วปูทับด้วยเสื่อลำแพนเพื่อไม่ให้มองเห็น เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงก็กราบทูลให้เข้าไป ทันทีที่พระบาทประทับลงบนเสื่อลำแพน ดอกบัวดอกใหญ่ก็ผุดขึ้นท่ามกลางเพลิงไม้ตะเคียน เพื่อรองรับพระบาททุกย่างก้าวที่เสด็จ

“ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อันบุคคลทิ้งแล้วใกล้หนทางใหญ่ ดอกบัวนั้น พึงเป็นที่ชอบใจ ฉันใด ในหมู่ปุถุชนผู้เกิดเป็นดังกองหยากเยื่อ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไพโรจน์ ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลาย ด้วยปัญญา ฉันนั้น” 

 

Time index

[00:24] เริ่มนิทานพรรณนา : จิตที่มั่นคงในความดี

[04:29] เรื่อง ครหทินน์

[10:46] พระคาถา : สัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนา เพราะไร้ปัญญา

[16:22] ขทิรังคารชาดก

[23:48] จิตใจประณีต ทานจะไม่เศร้าหมอง

[34:23] พระคาถา : คนไม่ดีไม่เห็นผลของกรรมชั่ว

[35:22] พระโสดาบัน มีจิตที่มั่นคง


อ่าน "ครหทินน์" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔

อ่าน "อรรถกถา ขทิรังคารชาดก ว่าด้วย มีจิตมั่นคง"