‘บาป เจตนา ศีล’ ศีล คือ เจตนาในการงดเว้น ด้วยความที่ไม่เจตนา ไม่ผิดศีลอยู่แล้ว แต่บางทีความบาปมันมีได้ ขณะที่บางอย่างแม้ไม่ผิดศีล แต่ก็มีความบาปเกิดขึ้นได้

“บาป คือ ชื่อของความเศร้าหมอง ความไม่เป็นสุข” ในที่นี้ได้พูดคุยหลายประเด็น ทั้งการงาน 5 อย่าง ที่แม้จะไม่ผิดศีล แต่เป็น ‘อกรณียกิจ’ อยู่ในวงจรการเบียดเบียน หรือแม้แต่ความคิดที่เป็นไปในทางลบที่อยู่ในจิตใจ ‘จิตตก เครียด’ เราก็ต้องรีบละออก โดยใช้นิมิตดี ๆ ที่จะรักษาอารมณ์ของเรา ฝึกสติฝึกจิต แล้วรักษาความดีในข้ออื่นให้ดี หนุนนำโอกาสดีให้เกิดขึ้นได้

Time Index

[00:42] Q: เกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลง บาปไหม

[09:50] ขึ้นกับเจตนา ขนาดและคุณ ของสัตว์นั้น

[16:22] การค้าขายที่ไม่พึงกระทำ

[34:49] Q: ซึมเศร้าเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ

[44:38] Q: คิดมาก วิตกกังวล

[48:05] ผ้าเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์

[53:28] เผลอทำบาป แก้ไขได้ เป็นความเจริญ