"เข้าใจเหตุ และผล จะดับทั้งกรรมดำ และขาวได้"

ในทุจจริตวรรคจะมีการแบ่งเนื้อหาด้านในแต่ละข้อคล้ายกับในโสภณวรรคที่ผ่านมา ทุจจริตวรรคแบ่งตามทุจริต สุจริต และคนพาลหรือบัณฑิต มีต่างออกไปตรงกวิสูตรที่แบ่งตามการเกิดขึ้นของคำกลอน คือ ตามความคิด ตามการฟัง ตามความหมาย และตามปฏิภาณ จบทุจจริตวรรค

เริ่มกัมมวรรคหมวดว่าด้วยกรรม เป็นเรื่องของกรรม และวิบาก 4 ประเภท 1. กรรมดำวิบากดำ ปรุงแต่งไปทางเบียดเบียน จิตจึงน้อมไปในโลกที่มีแต่การเบียดเบียน ผลหรือวิบากจึงไปทางนั้น คือโลกของสัตว์นรก 2. กรรมขาววิบากขาว จิตปรุงแต่งมาในทางไม่เบียดเบียน ได้ผลเป็นวิบากขาวสู่โลกที่ไม่มีการเบียดเบียน เช่น เทพบางชนิด 3. มีทั้งกรรมดำกรรมขาว และวิบากทั้งดำและขาว ปรุงแต่งไปได้ทั้งสองฝ่าย คือ ส่วนของโลกมนุษย์ 4. กรรมที่ไม่ดำไม่ขาว วิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม คือ เดินมาตามทางมรรคแปด การเข้าใจเหตุและผลซึ่งก็คือ มีความรู้ในอริยสัจสี่จะนำไปถึงความดับของกรรมดำกรรมขาว ที่ควรทำความเข้าใจ คือ ทำไมไม่จัดกรรมขาวว่าเป็นมรรค เพราะการทำความดีทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ได้ กรรมดีทั้งหมดเป็นกรรมขาว แต่คุณก็ยังวนเวียนอยู่ในกรรมขาววิบากขาวนั่นแหละ แต่ว่าการที่เราจะพ้นจากทั้งดำและขาวได้ คุณก็ต้องมาตามทางขาว นี้เป็นสำคัญ ทำไปเรื่อย ๆจะมีปัญญาเห็นได้ 

(จตุกกนิบาต: ทุจจริตวรรค ข้อที่ 221 - 231 และกัมมวรรค ข้อที่ 232 - 237)

Time index

[04:13] ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริตและสุจริต

[16:24] ทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ

[18:40] อกตัญญุตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ

[20:32] ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์

[21:44] ปฐม/ทุติยมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค

[23:01] ปฐม/ทุติยโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร

[24:11] อหิริกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ และทุปปัญญสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามและผู้มีปัญญา

[26:35] กวิสูตร ว่าด้วยกวี

[32:04] กัมมวรรค หมวดว่าด้วยกรรม; สังขิตตสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยย่อ และวิตถารสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยพิสดาร

[44:52] โสณกายนสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อโสณกายนะ

[50:01] ปฐม/ทุติยสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท และอริยมัคคสูตร ว่าด้วยอริยมรรค


อ่าน "ทุจจริตวรรค" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "กัมมวรรค" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต