บุรุษชาวเมืองอาฬวีผู้เข็ญใจได้ยินข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมา เขาได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปฟังธรรมของพระศาสดา ในวันนั้นเอง โคตัวหนึ่งของเขาได้หายไป เขาจึงคิดว่า "เราจักค้นหาโค หรือจะฟังธรรม" บุรุษผู้นั้นจึงคิดว่าเขาจะเที่ยวตามหาโคก่อน และต้อนโคนั้นให้เข้าไปสู่ฝูง แล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลัง

บุรุษผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่า สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อทราบเนื้อความตามความเป็นจริงแล้ว พึงกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน  เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

Time index

[02:31] อุบาสกคนใดคนหนึ่ง

[14:20] บรรพชิต 3 รูป

[29:17] ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ

[38:55] นางปุณณทาสี

[52:57] ภิกษุวัชชีบุตร


อ่าน "อุบาสกคนใดคนหนึ่ง" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕

อ่าน "บรรพชิต ๓ รูป" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ ๑๖

อ่าน "ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗

อ่าน "นางปุณณทาสี" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗

อ่าน "ภิกษุวัชชีบุตร" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑