“..ฐานะที่มีได้เป็นได้ นั่นคือ จิตของเราทุกคนสามารถหลุดพ้นได้ ด้วยการปฏิบัติด้วยการทำ.”

เริ่มจากตั้งสติ ไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้ ทั้งพอใจหรือไม่พอใจ ลึกลงไป ๆ ตามขั้นตอนของสมาธิ จนจิตเป็นอารมณ์อันเดียว ใคร่ครวญ “อยากตรงไหน ทุกข์อยู่ตรงนั้น” ย้อนลึกเข้ามา ๆ จากสิ่งภายนอกผ่านเข้ามา สู่กายผ่านเข้ามา สู่ข้อปฏิบัติที่เป็นกุศลธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านเข้ามาถึงจิตของเรา จิตที่เป็นประภัสสรนี่แหละ ที่เศร้าหมองก็ได้ ผ่องใสก็ได้ “ในทางธรรมะ สิ่งใดไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน” ถ้าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้ว ตัวเราเป็นอะไรกันแน่

Time index

[01:40] จิตตวิเวก | การเจริญอนิจจสัญญา

[01:52] ปฏิบัติภาวนา | ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[11:12] เหตุปัจจัยเงื่อนไขแห่งสติ

[19:48] สติรักษาจิต

[24:14] เข้าใจเพื่อ ทำให้เจริญ ซึ่งอนิจจสัญญา

[42:21] จิตฝึกได้ จิตควบคุมได้ คือ จิตหลุดพ้น

[50:12] เพราะทุกสิ่งเป็นสังขตธรรม