เมื่อเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เราจะโกรธจะไม่พอใจ กลายเป็นยักษ์ทันที จิตใจหมุนไปวันหนึ่ง ๆ เดี๋ยวเป็นเทวดา เป็นยักษ์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก อย่างน่วม! กลับบ้านเจอครอบครัวกลับเป็นคน วนไปวนมาอย่างนี้ แล้วจะครองเรือนรอดได้อย่างไร

มันจึงยาก แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ ทางออกมีอยู่ นั่นคือ "ฆราวาสธรรม" ธรรมะสี่อย่างของผู้ครองเรือนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับอาฬวกยักษ์ สามารถเปลี่ยนจากยักษ์กินคน เป็นยักษ์ช่วยคนที่มีศีล และเมื่อเราทำจริง ทำได้ปฏิบัติได้แล้ว จะได้ผลที่ยิ่งไปกว่า มีกำไรสองต่อ เป็นคนจริงใจคนดีที่มีสรณะมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่ง และยังสามารถเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้อีกด้วย

Time Index

[04:28] ไต่ตามทาง | เอาชนะความโกรธในจิตใจของตน

[20:29] โทสะเป็นดั่งต้นไม้ที่มีดอกสวย แต่แฝงด้วยพิษร้าย

[30:48] เถระภาษิต เรื่อง ทรงฝึกสัตว์โดยไม่ต้องใช้อาชญา

[32:23] ปรับตัวแปรฯ | ฆราวาสธรรม ธรรมะ 4 อย่างของผู้ครองเรือน

[40:43] 1) สัจจะความจริง (ใจ)

[43:55] 2) ทมะ ฝึกข่มใจ

[48:22] 3) ขันติความอดทน เพียรพยายาม

[51:26] 4) จาคะ การสละการให้การแบ่งปัน