รวบรวมเรื่องราวที่มีมาในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มาเกิดเป็น นาค ครุฑ คนธรรพ์ และวลาหก และทำอย่างไรจึงจะคลายความเป็น นาค และครุฑ แล้วกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ ซึ่งสัตว์และเทวดาทั้งหมดนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

เพิ่มเติมด้วยเรื่อง ตระกูลพญางูอีก 4ประเภท มาในอังคุตตรนิกาย ทรงแสดงว่า ถ้าภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูนี้ ก็จะไม่ถูกสรรพสัตว์รบกวน

Time index

[02:39] พระสูตรว่าด้วยนาค (นาคสังยุต)

[20:10] พระสูตรว่าด้วยครุฑ (สุปัณณสังยุต)

[31:46] พระสูตรว่าด้วยคนธรรพ์ (คันธัพพกายสังยุต)

[40:46] พระสูตรว่าด้วยวลาหก (วลาหกสังยุต)

[49:47] อหิสูตร  

[52:20] ขันธะปะริตตะคาถา


อ่าน "นาคสังยุต" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "สุปัณณสังยุต" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "คันธัพพกายสังยุต" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "วลาหกสังยุต" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "อหิสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต