“ตัวเรา” รักษาตัวเราให้พ้นจากภัยในวัฏฏะ เป็นผู้ที่ผาสุกได้

ฟังข่าวรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสังคมแล้ว ให้นำมาเทียบเคียงแง่มุมกับหลักธรรมในทางคำสอน เห็นเป็นเทวทูตเตือนให้เราทำดี ที่สำคัญ “ตัวเราจะสุขหรือจะทุกข์ ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับผู้อื่นว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ พูดสิ่งนี้ หรือเป็นแบบนี้ เราถึงจะสุขหรือทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เราควรจะมีจิตใจที่มั่นคง” และแยกแยะว่าสิ่งไหนดีกว่ามีความสุขมากกว่า ก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็จะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้น

Time Index

[00:48] Q: พระนักเทศน์ไลฟ์สดเผยแผ่ธรรมะ

[10:49] Q: ข้อบัญญัติในการแสดงธรรม

[17:41] Q: เลือกคนดีจาก 4 ประการ

[25:00] คุณสมบัติผู้นำ 4 (เวสารัชชญาณ)

[28:50] Q: ทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิต

[35:12] เทวทูต 5

[37:13] Q: คนเราเลือกเกิดไม่ได้

[43:41] ภัยธรรมชาติหรือสงคราม เหตุจากบุญกรรม?

[51:57] เห็นต่าง แต่สามัคคีได้