ธรรมอันวิสุทธิ 7 ประการ เป็นปัจจัยส่งต่อ ๆ กัน ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน เปรียบประดุจรถ 7 ผลัดส่งต่อกันเพื่อให้บุคคลถึงที่หมายโดยสวัสดี เกิดเป็นความสะอาดหมดจด บริสุทธิ์ และปราศจากกิเลส อันเป็นไปในทางกาย จิต และปัญญา

Time Index

[01:20] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสติ

[13:54] อุปมา รถ 7 ผลัด

[21:53] จิตตวิสุทธิ

[31:32] ทิฏฐิวิสุทธิ

[35:07] กังขาวิตรณวิสุทธิ

[40:08] มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

[45:27] ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

[47:47] ญาณทัสสนวิสุทธิ