สามัญญผลสูตร ตอนที่ 2 พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้าอชาตศัตรู อธิบายถึงผลของการปฏิบัติในทางคำสอน ที่จะได้รับผลเป็นความสุข เห็นผลประจักษ์ในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะให้ผลที่ประณีตกว่า ดีกว่าได้ ซึ่งศีล สมาธิ ปัญญานั้น เป็นผลของการปฏิบัติ โดยอาศัยเหตุที่เราสร้างขึ้นตามลำดับ เป็นขบวนการปฏิบัติที่จะให้ผลเป็นขั้น ๆ ดังที่ปรากฏในพระสูตรนี้

Time index

[03:11] ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่ 1

[09:45] ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่ 2

[13:32] ผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าที่ผ่านมา

[17:15] จุลศีล / มัชฌิมศีล / มหาศีล

[38:04] อินทรีย์สังวร

[47:56] ปฐมฌาน / ทุติยฌาน / ตติยฌาน / จตุตถฌาน


อ่าน "สามัญญผลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ฟัง "ถามมะม่วงตอบขนุนสำปะลอ"