มรรควิธีที่เปรียบเสมือนเรือเพื่อข้ามจากฝั่งแห่งทุกข์สู่ความดับสนิทไม่เหลือแห่งกองทุกข์ คือ ความเพียรชอบ ที่พึงตั้งขึ้นไว้เบื้องหน้า อันได้แก่ เพียรระวังบาปอกุศลมิให้เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ จงเพียรรักษาความดีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์เพื่อความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์นี้

Time Index

[00:31] ปฏิบัติภาวนา เจริญอานาปานสติ

[09:32] สัมมัปปทาน 4 (ความเพียร 4 ประการ)

[17:21] สังวรปธาน (เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด)

[31:17] ปหานปธาน (เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว)

[35:46] ภาวนาปธาน (เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมี)

[39:40] อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษากุศลธรรมให้ตั้งมั่นและให้เจรฺิญ)