ความโสมนัส โทมนัส และอุเบกขา อันเนื่องด้วยเหย้าเรือน เป็นเหตุให้บุคคลยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร เมื่อบุคคลรู้แจ้งถึงความเป็นของไม่เที่ยง ความแปรปรวน ความจางคลาย และความดับไม่เหลือ เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ย่อมหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์นี้ได้

Time Index

[00:24] ปฎิบัติภาวนา ด้วยการเจริญสมถวิปัสสนา

[08:49] เวทนา

[10:04] ทางไปแห่งจิต ของสัตว์ มี 36 ทาง

[13:04] อธิบาย ทางไปแห่งจิต 36 ทาง